Заняття № 14

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ЗАНЯТТЯ

Предмет: Українська мова за професійним спрямуванням

Тема заняття:Текстове оформлення довідково-інформаційних документів.

Мета заняття:ознайомити студентів з правилами написання ділових паперів та їх призначенням; розвивати логічне мислення, пам`ять, продовжувати роботу щодо удосконалення усного і писемного мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати культуру ділового мовлення і шанобливе ставлення до української мови.

Тип заняття: формування умінь і навичок

Вид заняття: практичне

Структура заняття і розрахунок часу

  1. Організаційна частина_____1хв_____
  2. Перевірка домашнього завдання, перевірка раніше засвоєних знань _____19хв____
  3. Мотивація навчальної роботи. Повідомлення теми та мети заняття______2хв______
  4. Вивчення нового матеріалу. (Сприймання та осмислення студентами нового навчального матеріалу)____15хв_______
  5. Узагальнення і систематизація виучуваного матеріалу____20хв Заняття № 14 _________
  6. Самостійна робота студентів_____15хв________
  7. Закріплення матеріалу_______15хв_______
  8. Підведення підсумків заняття________2хв_________
  9. Домашнє завдання________1хв________

Забезпечення заняття

А. Наочні посібники _________________________________________________________

Б. Роздавальний матеріал ___теоретичний матеріал,текстові завдання та вправи ____

В. Технічні засоби навчання ___________________________________________________

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ЗАНЯТЬ

1. Організація заняття: викладач відмічає в журналі відсутніх, з’ясовує причини, дотримання форми одягу, готовність робочих місць, з’ясовує, які труднощі виникли при підготовці до заняття.

2. Повторення, перевірка домашнього завдання та актуалізація знань по темах:

_____Укладання документів щодо особового складу___________________________

Міждисциплінарні зв’язки:

Українська мова

Етика

Медична етика та деонтологія

Література:

1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

2. Гуць М., Олійник І., Ющук І. Українська мова Заняття № 14 у професійному спілкуванні. – К.: ВееZоne, 2004.

3. Лісовий Μ.І. Культура професійного мовлення : навч.посібник для студ. ВМЗО / Μ. І. Лісовий. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 176 с. - Бібліогр.: в кінці розд.- Предм. покажч.: с.174-175

4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009.

5. Тихоша В.І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : Підручник для вищих навчальних закладів / В.І. Тихоша, Г.М. Гайдученко, С.А. Мартос. – Х.: ФОП Чальцев О.В. 2012. – 347, [5] с.

6. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів нефілологічного напрямку підготовки. Автори: доц. Мачай Т.О., доц. Шавлак Л.В., доц. Лазарєва Л.К., проф Заняття № 14. Семенова Л.П., ст. викл. Алтухов В.М., ст. викл. Буяновська Н.І., ст. викл. Гречаниченко Л.В., ст. викл. Дмитрієва О.І., ст. викл. Матулевська Н.П., ст. викл. Мітасова Е.Ф., ст. викл. Онацька Н.І., ас. Кульбіда Н.І., ас. Свірса Н.М., ас. Шатілова О.С. – ДонНТУ, 2006 р. – 191 с.

7. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К.: Арій, 2009.

8. Януш Я. В. Сучасна українська мова: Курс лекцій. І і ІІ частини: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2005.Хід заняття

І. Організаційна частина

ІІ. Перевірка домашнього завдання, перевірка раніше засвоєних знань

Перевірка теоретичного матеріалу

Перевірка документів

ІІІ. Мотивація навчальної роботи. Повідомлення Заняття № 14 теми та мети заняття

ІV. Вивчення нового матеріалу. (Сприймання та осмислення студентами нового навчального матеріалу)

Довідково-інформаційні документи — це документи, необхідні в процесі взаємовідносин підприємств та організацій, а також у відносинах із громадянами. Ця група документів забез­печує функціонування підприємств, організацій у відносинах між собою, а також між громадянами.

Переважну більшість документів відправляють з установ та надсилають (надходять) до них. Вони містять інформацію про фактичний стан справ у закладах, що є підставою для прийняття розпорядчих документів, а також мають допоміжний характер відповідно до організаційно-розпорядчої документації. Інформа­ція, що міститься в цих документах, може спонукати до дії Заняття № 14 або бути лише доведена до відома.

До довідково-інформаційних документів належать:

Ø доповідні записки;

Ø звіти;

Ø довідки;

Ø пояснювальні записки;

Ø службові й супровідні листи;

Ø протоколи;

Ø стенограми.

Реквізити довідково-інформаційних документів:

· назва установи;

· дата;

· заголовок до тексту;

· текст;

· підпис;

· відмітка про виконання документа й відправлення його до справи.


documentasuzpgr.html
documentasuzwqz.html
documentasvaebh.html
documentasvallp.html
documentasvasvx.html
Документ Заняття № 14